Toezicht op het beleid

De raad van toezicht houdt toezicht op het strategisch beleid van Centraalzorg, het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en dient tevens als klankbord. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarnaast benoemt de raad van toezicht de accountant en moet aan de raad van toezicht de jaarrekening ter goedkeuring gepresenteerd worden.

Om aan haar informatie te komen heeft de raad van toezicht regelmatig contact met de cliëntenraad en leidinggevenden binnen het bedrijf.

 

Samenstelling raad van toezicht

De Raad van Toezicht Centraalzorg is als volgt samengesteld:

  • Mw. K. Hoogendijk – Leune (voorzitter)
  • Mw.  G. Elferink – ten Hoeve (secretaris)
  • Dhr. K. M. van Slooten (algemeen lid)

 

Contactgegevens Raad van Toezicht

Centraalzorg Utrechtse Vallei & Heuvelrug
t.a.v. Raad van Toezicht
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
e-mail: info@centraalzorg.nl