Ondersteuning bij mantelzorg of vrijwilligerswerk

Vrijwilligers worden

Centraalzorg vindt het van groot belang dat mantelzorgers en vrijwilligers op een positieve wijze bij het zorgproces betrokken worden. Dit betekent dat wij naast de zorgafspraken met de cliënt, u als mantelzorger of vrijwilliger ook ondersteunen.

Samen met u maken wij goede afspraken die wij vervolgens vastleggen. Het maken van goede en duidelijke afspraken geven de noodzakelijke rust en duidelijkheid, die ten goede komt aan het welzijn van de cliënt.

Bij de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers zijn de volgende uitgangspunten leidend:

 

Vastleggen afspraken

De cliënt geeft aan wie betrokken zijn bij de mantelzorg of het vrijwilligerswerk. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier. Indien de cliënt zijn eigen belangen niet meer (volledig) kan behartigen wordt nader afgestemd met de familie. De cliënt en betrokken familieleden overleggen met de zorgverlener over de inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het dossier.

 

Uitvoering afspraken

De familie wordt volgens afspraken geïnformeerd en betrokken bij de zorgverlening. Het belang van de cliënt staat hierin voorop. De mantelzorgers en vrijwilligers worden gezien als een volwaardige gesprekspartner waarbij zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van beide. Wederzijds respect en interesse is hierbij onontbeerlijk. Van de zorgverleners mag verwacht worden dat zij op een professionele wijze gestalte kunnen geven aan deze samenwerkingsrelatie. Bij conflicten of tegengestelde standpunten wordt de leidinggevende ingeschakeld. Indien van toepassing en gewenst kan de klachtenprocedure gevolgd worden.

 

Evaluatie afspraken

De gemaakte afspraken en de uitvoering van de zorgverlening worden periodiek geëvalueerd met de cliënt en de betrokken familieleden. Zo nodig volgt een bijstelling van de gemaakte afspraken.

 

mantelzorg en vrijwilligers

Vrijwilliger worden?

Wilt u eventueel vrijwilliger worden ter ondersteuning van ouderen in uw gemeente?
Neem contact op met Centraalzorg wij informeren u graag over de mogelijkheden!